Electrical, Electromechanical and Electronics Equipment and Accessories


Latest tenders posted under this category

በሲዳማ ዞን ቡርሳ ወረዳ ፋ/ኢ/ል/ጽ/ቤት ዘመናዊ የቪዲዮ ካሜራ ከነአክሰሰሪ፣ ዘመናዊ የፎቶ ካሜራና የድምጽ መቅረጫ በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

Bidding closing date8 ተከታታይ የሥራ ቀናት 4:00 ሰዓት
Bids opening date8 ተከታታይ የሥራ ቀናት 8:00 ሰዓት ፡፡ ጨረታው የሚከፈትበት ቀን የሥራ ቀን ካልሆነ በቀጣዩ የሥራ ቀን ይሆናል፡፡

Exchange Rates

Selling Buying
USD US 23.1737  22.7193 
EUR EU 25.0021  24.5119 
GBP UK 28.8674  28.3014 
CAD CA 17.2977  16.9585 
CHF CHE 23.3182  22.861 
AED UAE 6.3085  6.1848